โทร : 063 - 635 - 4323
แฟกซ์ : 02 653 6435
อีเมล์ : info@cpsaudit.com
ไลน์ : @cps1979

มาตรฐานระดับมืออาชีพ
มีประสิทธิภาพที่แม่นยำ

บริการของเรา

บริการด้านการจดทะเบียน

บริการด้านการจดทะเบียน

 • จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ-ห้างฯ-สำนักงานผู้แทนฯ,จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ, จดเลิกกิจการพร้อมชำระบัญชี และอื่น ๆ  
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร
 • ขอใบอนุญาตสุราและบุหรี่ , ใบอนุญาตสะสมอาหารและสิ่งแวดล้อม, ใบอนุญาตท่องเที่ยวและใบอนุญาตอื่น ๆ 

บริการด้านบัญชี

บริการด้านบัญชี 

 • รับทำบัญชีรายเดือนและภาษีพร้อมนำส่ง ในราคาที่เหมาะสมตามแต่ขนาดของแต่ละกิจการ ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี, กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรกำหนด
 • วางระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน

บริการด้านสอบบัญชี

บริการด้านสอบบัญชี

 • รับตรวจสอบงบการเงินประจำปีทั้งงบปีปัจจุบันและงบเก่าที่ยังไม่ได้จัดทำและนำส่ง(รวมถึงงบที่มีการดำเนินกิจการและไม่ดำเนินกิจการ) โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำสำนักงาน ทั่วประเทศ

บริการด้านภาษี

บริการด้านภาษี

 • ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • บริการยื่นแบบภาษีต่าง ๆ ทั้งรายเดือนและรายปี

บริการด้านกฏหมาย

บริการด้านกฏหมาย

 • ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร
 • ขอและต่อวีซ่า, และใบอนุญาตทำงานบุคคลต่างด้าว 
 • รับรองเอกสารโดยทนายความ

บริการด้านระบบเงินเดือน

บริการด้านระบบเงินเดือน

 • คำนวณเงินเดือน,ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายและประกันสังคม
 • บริการจัดทำใบสรุปเงินเดือนสำหรับพนักงานแต่ละคน (Salary Slip)

บริการด้านเอกสาร

บริการด้านเอกสาร

 • จัดทำเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุม
 • บริการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี